Pereiti prie turinio
LAIKINAI NEPRIIMAME NAUJŲ UŽSAKYMŲ
LAIKINAI NEPRIIMAME NAUJŲ UŽSAKYMŲ

Pirkimo sąlygos

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.gerimas.lt

1.2. Pardavėjas – ATŠLIFUOTAS VARIANTAS, MB, registracijos adresas Laisvės pr. 60, Vilnius, juridinio asmens kodas 305457251, PVM mokėtojo kodas LT100013535614.

1.3. Pirkėjas – bet kuris asmuo, kuris įsigyja prekių Elektroninėje parduotuvėje arba naudojasi kitomis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.4. Sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje.

1.5. Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės naudojimosi ir pirkimo-pardavimo taisyklės.

1.6. Užsakymas – Pirkėjo pateikiamas Elektroninėje parduotuvėje platinamų prekių užsakymas.

1.7. Mokestis – Pardavėjo taikomas mokestis Pirkėjui už prekių atsisakymą arba užsakymo nutraukimą ne pagal šios sutarties sąlygas.

1.8. Dūžis – Siuntos arba dalies siuntos dūžimas, dingimas Pardavėjui perdavus prekę Pirkėjo pasirinktai trečiajai šaliai atsakingai už siuntos pristatymą (kurjerių bendrovei).

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės užtikrina Pirkėjo ir Pardavėjo teises, nustato abiejų šalių pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu - pardavimu Elektroninėje parduotuvėje susijusias taisykles.

2.2. Taisyklės nustato Elektroninės parduotuvės prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, atsiskaitymo už prekes tvarką. Taisyklėse taip pat nurodoma informacija, privaloma pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.3. Elektroninės parduotuvės tinklapyje paskelbtos prekių Privatumo politika, yra šių Taisyklių sudedamosios dalys, su kuriomis Pirkėjas privalo susipažinti prieš sudarydamas Sutartį.

2.4. Pirkėjas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su pirkimo taisyklėmis ir privatumo politika“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui patvirtinus Taisykles, jos tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.5. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.6. Sutartys Elektroninėje parduotuvėje sudaromos elektronine forma. Pardavėjas, sudarydamas Sutartis su Pirkėjais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis nuotolines sutartis, ir Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

2.7. Pirkti Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs pilnamečiai fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie turi teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis; juridiniai asmenys ir jų įgalioti atstovai. Alkoholinius gėrimus turi teisę įsigyti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 m. asmenys. Energetinius gėrimus pirkti turi teisę tik ne jaunesni nei 18 m. asmenys. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje. Elektroninėje parduotuvėje juridiniai asmenys gali pirkti prekes tik turėdami galutinio vartojimo tikslą (t. y. be tikslo prekes perparduoti).

2.8. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios Užsakymo pateikimo metu.

2.9. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti, pakeistas Taisykles paskelbdamas Elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

2.10. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Elektroninės parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

3. UŽSAKYMO PATEIKIMAS IR VYKDYMAS

3.1. Pirkdamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas pateikia Užsakymą, kuriame nurodo norimas nusipirkti prekes, savo vardą, pavardę, prekių pristatymo būdą, pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitą papildomą informaciją ir pasirenka norimą Užsakymo apmokėjimo būdą.

3.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai gavęs Pirkėjo Užsakymą Pardavėjas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia Užsakymo patvirtinimą, su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu

3.3. Kartu su Pirkėjo pateiktu Užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Sutarties ir grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus arba pratęsti Pardavėjo pareigų pagal Sutartį vykdymo terminus tik tuo atveju, jeigu dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių ir/ar dėl techninių klaidų (kliūčių) ir/ar trečiųjų asmenų veiksmų Pardavėjas protingomis ir jam prieinamomis priemonėmis neturi galimybės įvykdyti Sutarties. Pardavėjas tokiais atvejais įsipareigoja apie susidariusią situaciją informuoti Pirkėją ir ieškoti abi šalis tenkinančių Sutarties vykdymo būdų

3.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Sutarties ir neturi pareigos pristatyti užsakytų prekių šiais atvejais: prekių kaina arba asortimentas Elektroninėje parduotuvėje buvo rodomi neteisingai arba galutinė pirkimo kaina pirkinių krepšelyje buvo rodoma neteisingai dėl sistemos klaidos. Sužinojęs apie klaidą, Pardavėjas nedelsdamas išsiųs Pirkėjui pranešimą ir Pirkėjas turės teisę nedelsiant atgauti sumokėtą kainą, naudojant tokias pačias mokėjimo priemones, kokias Pirkėjas naudojo pradinei transakcijai. Pirkėjas gali nusipirkti tas pačias prekes už ištaisytą kainą, nurodytą tokiame pranešime, išsirinktas prekes įsidėdamas į naują pirkinių krepšelį. Pardavėjas neturi pareigos suteikti Pirkėjui jokių papildomų kompensacijų už žalą, kurią Pirkėjas gali patirti dėl tokių sutarties atsisakymų.

3.6. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo

3.7. Jei Pirkėjo pateiktame Užsakyme yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir:

3.7.1. pasiūlo kitą (analogišką) prekę, kuri yra panaši savo savybėmis į pirminę; arba

3.7.2. pasiūlo kitą (vėlesnį) Užsakymo pristatymo (atsiėmimo) terminą; arba

3.7.3. pasiūlo įvykdyti Užsakymą be trūkstamos prekės bei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti Pirkėjui trūkstamos prekės kainą į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas; arba

3.7.4. vienašališkai atšaukia Užsakymą ir per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą ir pristatymo išlaidas, jei jos buvo sumokėtos, į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas; 

3.8. Pirkėjui nesutinkant su Taisyklių 4.7.1, 4.7.2 ar 4.7.3 punktuose pasiūlytais Užsakymo vykdymo būdais, jis gali atsisakyti Užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą ir pristatymo išlaidas, jei jos buvo sumokėtos, į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

3.9. Jeigu Pardavėjas neturi Užsakyme esančių prekių ir negali jų pristatyti Pirkėjui, tačiau šių prekių suma yra mažesnė nei 10 EUR, Pardavėjas vienašališkai gali suteikti kreditinį nuolaidos kodą, kuris suteiktų trūkstamų prekių sumos nuolaidą kitam Pirkėjo apsipirkimui Elektroninėje parduotuvėje. 

4. PREKIŲ SAVYBĖS IR KAINOS

4.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodomos Eurais. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje gali skirtis nuo prekių kainų Pardavėjo fizinėse parduotuvėse. Prekėms taikoma Užsakymo pateikimo ir patvirtinimo metu galiojusi kaina.

4.2. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

4.3. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Už prekių pristatymą taikomi mokesčiai nurodyti Pristatymo sąlygose ir Pirkėjo Užsakymo pavirtinimo pranešime.

4.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių kainas Elektroninėje parduotuvėje. Šie pakeitimai neturės įtakos jau patvirtinto Užsakymo įvykdymui.

4.5. Elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės.

4.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

4.7. Prekių nuotraukos, pateiktos Elektroninėje parduotuvėje, gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos.

4.8. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią Užsakymo sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo pateiktas Užsakymas.

 

5. PREKIŲ APMOKĖJIMO TVARKA

5.1. Pirkėjas už prekes ir jų pristatymą gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

5.1.1. naudodamasis banko kortele internetu;

5.1.2. naudodamasis elektroninės bankininkystės paslaugomis;

5.1.3. pagal išankstinę sąskaitą (tik juridiniams asmenims).

5.2. Pardavėjas pateiktą Užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir įskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

5.3. Pirkėjui nesumokėjus už prekes ir jų pristatymą ir/ar jų neatsiėmus (nepriėmus), laikoma, kad Sutartis nėra sudaryta ir/ar yra nutraukta.

5.4. PVM sąskaita faktūra Pirkėjui yra pateikiama elektroniniu paštu po prekių atsiėmimo (pristatymo) praėjus 14 dienų. 

5.5. Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kt. mokesčiai už atliekamas operacijas.

5.6. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui, tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo ir/ar įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

6. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių Neriją.

6.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Elektroninės parduotuvės puslapyje Pristatymo sąlygos ir galiojantis Užsakymo pateikimo momentu. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus Užsakymą.

6.3. Pateikdamas Užsakymą Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš žemiau nurodytų kurjerių:

6.3.1. ITELLA pristatymas (visoje Lietuvoje, išskyrus Kuršių Neriją) - pristatymą vykdo įmonė Itella Logistics, UAB;

6.3.2. VENIPAK pristatymas (visoje Lietuvoje, išskyrus Kuršių Neriją) - pristatymą vykdo įmonė Venipak Lietuva, UAB;

6.3.3. POSTERA pristatymas (Vilniaus m., Vilniaus raj., Kauno m., Kauno raj., Jonavos m., Ukmergės m.) - pristatymą vykdo įmonė Inauta, UAB;

6.4. Pirkėjas pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje gali pasirinkti ir atsiimti prekes pats. Tokiu atveju nėra taikomas pristatymo mokestis. 

6.5. Prekės Pirkėjui yra pristatomos (arba paruošiamos atsiimti) tokiais terminais:

6.5.1. per 1-2 darbo dienas nuo Užsakymo patvirtinimo, atsiimant Prekes iš Pardavėjo fizinės vietos;

6.5.2. per 1-2 darbo dienas nuo Užsakymo patvirtinimo, pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą adresą ir pasirinkus pristatymo būdą POSTERA pristatymas;

6.5.3. per 1-3 darbo dienas nuo Užsakymo patvirtinimo, pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą adresą ir pasirinkus pristatymo būdą VENIPAK pristatymas;

6.5.4. per 1-3 darbo dienas nuo Užsakymo patvirtinimo, pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą adresą ir pasirinkus pristatymo būdą ITELLA pristatymas;

6.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pratęsti Taisyklių 6.5. punkto papunkčiuose numatytus prekių pristatymo ir atsiėmimo terminus, apie tai informuodamas Pirkėją ne vėliau nei prieš 1 (vieną) kalendorinę dieną iki nustatyto prekių pristatymo ar atsiėmimo termino pabaigos dienos. Pardavėjas nėra atsakingas už Užsakymo pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

6.7. Pasirinkus nemokamą prekių atsiėmimą, prekės turi būti atsiimamos tik tada, kai Pardavėjas informuoja Pirkėją apie paruoštą užsakymą. Apie paruoštas atsiėmimui prekes Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu arba telefonu. Pirkėjui neatsiėmus prekių per 30 (kalendorinių) dienų nuo pranešimo apie paruoštas atsiėmimui prekes gavimo, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo Užsakymą anuliuoja ir nutraukia Sutartį be Pirkėjo sumokėtų pinigų grąžinimo į Pirkėjo banko sąskaitą.

6.8. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, Užsakymo pateikimo metu įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, Užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę.

6.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Pirkėjui norėdamas atsisakyti negautos, bet išsiųstos siuntos sutinka sumokėti  Mokestį, kuris yra lygus 10.00 EUR. 

6.10. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs Pirkėjo gali nutraukti Sutartį. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, išskaitydamas iš grąžinamos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

6.11. Prekių atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui, kai:

6.11.1. Atlikdamas Užsakymą Elektroninėje parduotuvėje pasirenka, kad prekes atsiims pats ir jas fiziškai pasiima;

6.11.2. Atlikus Užsakymą Elektroninėje parduotuvėje ir pasirinkus savo norimą pristatymo būdą, Pardavėjo siūlomą trečiąją šalį (kurjerių bendrovę), Pardavėjas fiziškai perduoda supakuotas prekes pasirinktos įmonei ir / ar jos įgaliotam asmeniui (kurjeriui);

6.12. Atsitikus Dūžiui, Pardavėjas įsipareigoja kompensuoti nuostolius Pirkėjui pagal 6.13 punktą ir jo papunkčius. 

6.13. Atsitikus taip, jog Pirkėjo pasirinkta kurjerių bendrovė (atitinkamai 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3) sudaužo arba pameta Pardavėjo perduotą krovinį, Pardavėjas atlygina nuostolius pagal kiekvieno trečiosios šalies vežėjo nuostatas individualiai.:

6.13.1. Pasirinkus pristatymą „VENIPAK pristatymas“  - pagal paslaugų teikimo sąlygas https://venipak.lt/wp-content/uploads/CONSIGNMENT-CARRIAGE-RULES-LT.pdf

6.13.2. Pasirinkus pristatymą „ITELLA pristatymas“  - pagal paslaugų teikimo sąlygas https://itella.lt/naudojimo-salygos/

6.13.3. Pasirinkus pristatymą „POSTERA pristatymas“, kai siunta, kurios savikaina yra ne didesnė nei 500 EUR (imtinai) yra sugadinama, prarandama ar jos vertė sumažėja dėl POSTERA kaltės (t.y. tyčios arba didelio neatsargumo), POSTERA žalą atlygina visa apimtimi neviršijant konkrečios Siuntos savikainos, išskyrus patirtus netiesioginius nuostolius, įskaitant pajamų arba pelno praradimą, bei neturtinę žalą, įskaitant dalykinės reputacijos pablogėjimą, neatlyginami.

6.14. Pardavėjas, atsitikus 6.12 punkto aplinkybėms įsipareigoja pervesti Pirkėjui piniginę kompensaciją, kuri buvo gauta iš punktuose 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 nurodytos konkrečios kurjerių bendrovės. Kompensacijos suma, kuri yra lygi sumai nurodytai trečiųjų šalių kurjerių bendrovių interneto tinklapiuose ir / arba punktuose 6.13.1, 6.13.2, 6.13.3. Trečiųjų šalių kurjerių bendrovės kompensuoja tik nuostolius, kurie yra Pardavėjo produkcijos savikaina, todėl Pardavėjas savo iniciatyva Dūžio ir / arba dingimo atveju kompensuoja skirtumą tarp sugadintos produkcijos savikainos ir galutinės kainos Pirkėjui. Tam, kas Pirkėjas pretenduotų į kompensaciją, jis Pardavėjui turi pateikti visą reikalingą informaciją pretenzijai vežėjui supildyti:

6.14.1. Sudaužytos siuntos nuotraukas, kuriose aiškiai matytųsi sudaužyta produkcija;

6.14.2. Defekto / dūžio / trūkumo pažymą, gautą iš kurjerio;

6.14.3. Kitą informaciją reikalingą pretenzijai suformuoti ir pateikti kurjerių bendrovei. 

6.15. Pirkėjui atsisakius priimti defektuotą (dužusią) siuntą, gautą iš kurjerių bendrovės, Pirkėjas sutinka sumokėti Mokestį, kuris yra lygus 10.00 EUR už siuntos nuostolio kompensacijos administravimą. Mokestis nėra taikomas, jeigu siunta yra Pirkėjo priimama su defektais. 

6.16. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su prekes pristačiusiu kurjeriu patikrinti siuntos būklę (ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista), prekių asortimentą, kiekį ir kokybę. Pastebėjęs siuntos ir (ar) prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti Pardavėjo arba Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime (krovinio važtaraštyje ar kitame analogiškame dokumente) bei surašyti ir kartu su Pardavėju arba Kurjeriu pasirašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės pažeidimų/neatitikimų aktą. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai/neatitikimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.

6.17. Pirkėjui kompensacija Dūžio atveju į pradinę sąskaitą yra sumokama per 14 (keturiolika) kalendorinių nuo to laiko, kai kompensacija yra išmokama Pardavėjui iš trečiųjų šalių kurjerių bendrovių.  

6.18. Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės, prekių kiekis ir kokybė atitinka Sutarties sąlygas.

6.19. Prieš atidarydamas prekių pakuotę ir pradėdamas naudoti prekes pagal jų paskirtį, Pirkėjas privalo pasitikrinti prekių serijos numerius, kalibrą, spalvos kodą, atspalvius ir kitą informaciją. Pastebėjus defektus/neatitikimus Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją dėl prekių pakeitimo.

6.20. Prieš kurjeriui pristatant prekes, jis paskambins užsakovui jo užsakyme nurodytu telefono numeriu ir pasiteirausi, ar yra galimybė priimti prekes sutartu metu. 

6.21. Užsakymus, kuriuose yra alkoholiniai gėrimai, pristatome tik pagal LR įstatymus, t.y I-VI nuo 10 iki 20 valandos, o VII nuo 10 iki 15 val. 

6.22. Jeigu pristatant prekes, kurių siuntoje yra alkoholinių gėrimų, prekes atsiimančiam asmeniui nėra 20 metų amžiaus, produkcija nėra atiduodama ir yra pritaikomas 10.00 EUR Mokestis, o likusi pinigų dalis sugrąžinama Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. 

6.23. Jeigu pristatant prekes, kurių siuntoje yra energetinių gėrimų, prekes atsiimančiam asmeniui nėra 18 metų amžiaus, produkcija nėra atiduodama ir yra pritaikomas 10.00 EUR Mokestis, o likusi pinigų dalis sugrąžinama Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. 

6.24 Pardavėjas turi teisę vienašališkai be Pirkėjo patvirtinimo įgyvendinti 3.7.3. nurodytą nuostatą. 

 

7. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

7.1. Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis, turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje nusipirktas prekes, atsisakydamas sudarytos Sutarties. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie Sutarties atsisakymą turi ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją elektroninio pašto adresu info@gerimas.lt ir pateikti laisvos formos prašymą dėl Sutarties atsisakymo.

7.2. Pardavėjas, gavęs rašytinį Pirkėjo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus (įskaitant ir prekių pristatymo išlaidas) į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

7.3. Pirkėjas privalo išsiųsti ir/ ar pristatyti Pardavėjui grąžinamas prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo momento. Prekės grąžinamos per Pardavėjo nurodytą kurjerį arba įteikiant Pardavėjo atstovams Pardavėjo parduotuvėje, kurioje tos prekės buvo atsiimtos. Prekės grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Taip pat Pardavėjas negrąžina Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

7.4. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pagal Sutartį įsigytas prekes, prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, Pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamų prekių.

7.5. Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos originalios etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), tvarkingoje originalioje pakuotėje ir nepakitusių savybių.

7.6. Pirkėjas negali pasinaudoti 7.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:

7.6.1 greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

7.6.2. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

7.6.3. prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

7.6.4. alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų; 

7.6.5. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; 

7.6.6. taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.

7.7. Pirkėjams, kurie yra juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys, perkantys prekes su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais, teisė nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti nuotolinės Sutarties nėra taikoma.

7.8. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių LR Civilinio kodekso 6.22810 2 dalyje nurodytais atvejais, įskaitant, bet tuo neapsiribojant jeigu prekė yra iš anksto pagaminta ir yra gaminama atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (pavyzdžiui, pagal Pirkėjo nurodymus sumaišyti dažai).

8. NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

8.1. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose, Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintose „Mažmeninės prekybos taisyklėse“, nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis.

8.2. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

8.3. Pardavėjas savo nuožiūra gali pasiūlyti šiuos netinkamos kokybės prekių keitimo būdus:

8.3.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

8.3.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

8.3.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke;

8.3.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties.

8.4. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 8.3. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 8.3. punkte numatytą savo teisių gynimo būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas gali pasiūlyti alternatyvų Taisyklių 8.3. punkte numatytą būdą.

8.5. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

8.6. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas ir prekių pakeitimo metu galiojančias prekių kainas.

8.7. Prekės keičiamos ar Pirkėjo laisvos formos prašymu, kuris pateikiamas Pardavėjui elektroninio pašto adresu info@gerimas.lt. Pateikiamame prašyme nurodoma grąžinimo priežastis (prekės kokybės trūkumas), ir vienas iš Taisyklių 8.3. punkte nurodytų reikalavimų. Prie prašymo privalo būti pridėtas prekės pirkimą patvirtinantis dokumentas.

9. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

9.2. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

9.3. Daugiau informacijos apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą galima rasti Pardavėjo Elektroninės parduotuvės privatumo politikoje.

10. GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę iš prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, prašymą/skundą dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, faksas: (8 5) 2791466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

11.3. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

11.4. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. gali siųsti Pardavėjo Elektroninės parduotuvės elektroninio pašto adresu info@gerimas.lt.

11.5. Šios taisyklės yra paskelbtos ir galioja nuo 2021 m. Rugsėjo 5 d.


Jeigu turite papildmų klausimų, susisiekite elektroniniu paštu info@gerimas.lt arba +37060601175